يکشنبه 14 خرداد 1402

.
حسن حقیقیــان
مدیرکل سیاسی، تقسیمات کشوری و انتخابات

بازدید سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری آذربایجان شرقی و دبیر کمیسیون کارگری استان از شرکت چرخشگر

سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری آذربایجان شرقی به همراه دبیر کمیسیون کارگری شورای تامین استان از شرکت چرخشگر بازدید کرد و در جریان مسائل و مشکلات این واحد صنعتی قرار گرفت.
پنجشنبه بیست و هشتم ارديبهشت 1402

استاندار آذربایجان شرقی:
احزاب و گروه‌های سیاسی در مسائل راهبردی استان فعالانه عمل کنند

استاندار آذربایجان شرقی گفت: احزاب و گروه های سیاسی در مسائل راهبردی مربوط به جغرافیای استان فعال برخورد کنند و صرفا به موضع‌گیری در چارچوب اساسنامه‌های حزبی و جناحی بسنده نکنند.
پنجشنبه هفدهم شهريور 1401


  ١- نظارت بر امور مربوط به تأسيس حزب، جمعيت، انجمن سياسي و صنفي، تشكل هاي صنفي و سياسي و انجمن اسلامي و يا اقليت هاي ديني شناخته شده در حوزه استان و انجام تحقيقات و اعلام نظر در اين زمينه به وزارت كشور.
  ٢- نظارت و مراقبت مستمر نحوه فعاليت احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي اسلامي و تشكل هاي سياسي استان.
  ٣- نظارت و رسيدگي به درخواست هاي اقشار و گروه ها در رابطه با برپايي اجتماعات مطابق دستورالعمل هاي قانوني.
  ٤- نظارت بر تهيه و تدوين برنامه ها و سياست هاي عمومي دولت و ابلاغ به فرمانداران و بخشداران در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه.
  ٥- نظارت بر حسن اجراي انتخابات و هدايت مجريان انتخابات در سطح استان.
  ٦- نظارت و ارزيابي عملكرد واحدهاي تابع در خصوص انتخابات و سنجش ميزان موفقيت يا عدم موفقيت طرح هاي اجرايي در حوزه هاي انتخابيه استان.
  ٧- راهبري امور مربوط به تهيه و تدوين بخشنامه ها، شيوه نامه ها و ارسال دستورالعمل هاي انتخاباتي به فرمانداري ها و بخشداري هاي تابع.
  ٨- نظارت و سامان دهي امور مربوط به ايجاد، انتزاع، الحاق، ادغام، تغيير مركزيت و يا تبديل نقاط مختلف استان به روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان در سطح استان و مورد نام گذاري و تغيير نام عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري در چارچوب ضوابط و تعاريف تقسيمات كشوري.
  ٩- نظارت بر ارزيابي فرمانداران و بخشداران استان در چارچوب شاخص هاي ابلاغي وزارت كشور.
  ١٠- بررسي و پيگيري موضوع انتصاب فرمانداران، معاونين و بخشداران استان بر اساس موازين و مقررات ابلاغي.
  ١١- نظارت بر روند اجراي امور در فرمانداري ها و بخشداري ها.
  ١٢- نظارت بر تحركات حوزه كارگري، تشكلات دانشجويي، قومي، مذهبي و نظارت بر تشكيل جلسات كميسيون دانشجويي، اقوام، مذاهب و كارگري.
  ١٣- بسترسازي و فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي پرورش نيروي جايگزين با تأكيد بر مواردي از قبيل انتقال تجربيات، ارائه آموزش هاي لازم و مشاركت دادن در انجام امور، تفويض اختيار.
  ١٤- شركت در گردهمايي ها، جلسات داخل و خارج از استان و دوره هاي آموزشي مرتبط.
  ١٥- ارائه خط مشي و سازمان دهي فعاليت هاي دفتر، هدايت، هماهنگي، نظارت و ارزيابي عملكرد كاركنان تحت سرپرستي.