يکشنبه 14 خرداد 1402

فرماندار
رحمــان فلاح
مدیرکل دفتر هماهنگی و امور سرمایه‌گذاری و اشتغال

با حکم استاندار؛
سرپرست دفتر هماهنگی و امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری آذربایجان شرقی منصوب شد

استاندار آذربایجان شرقی طی حکمی، رحمان فلاح را به عنوان سرپرست دفتر هماهنگی و امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری منصوب کرد.
چهارشنبه بیست و هشتم دي 1401

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خبر داد:
پرداخت ۱۷۵۶ میلیارد تومان تسهیلات برای بهبود کسب و کار در آذربایجان‌ شرقی

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری آذربایجان‌ شرقی از پرداخت یک هزار و ۷۵۶ میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنایع و خدمات برای بهبود فضای کسب و کار خبر داد و گفت: این تسهیلات در قالب بند ال ...
يکشنبه دوم شهريور 1399

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری آذربایجان شرقی:
نمایشگاه فرش فرصتی برای معرفی تبریز به عنوان پایتخت فرش دستباف جهان است

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به سند شورای جهانی صنایع دستی در سال 2015 مبنی بر انتخاب تبریز به عنوان پایتخت فرش دستباف، گفت: نقش صنعت فرش در اشتغال‌زایی و ...
يکشنبه دوم تير 1398

  ١- برنامه ريزي و انجام هماهنگي هاي لازم جهت برگزاري نشست هاي منطقه اي استان با استان هاي همجوار و كشورهاي همسايه، با رويكردهاي اقتصادي، بازرگاني و توسعه منطقه اي با هماهنگي ساير واحدها و دستگاه هاي ذيربط در چارچوب اسناد بالادستي و قوانين و مقررات مربوط.
  ٢- برنامه ريزي و انجام هماهنگي هاي لازم جهت برگزاري همايش هاي اقتصادي در امور سرمايه گذاري، اشتغال، توليد و بهره وري از طريق دستگاه هاي اجرايي ذيربط در قالب اسناد بالادستي و قوانين و مقررات مربوط.
  ٣- اخذ گزارش ها و بررسي گزارش هاي تحليلي از وضعيت بازار كار (اشتغال، توليد و بهره وري) براساس گزارش های مدون ملي و سازمان برنامه و بودجه استان و ارائه پيشنهادهای لازم به شوراها و كميسيون هاي ذيربط در استان.
  ٤- هدايت، هماهنگي و پيگيري مسائل و مشكلات مربوط به سرمايه گذاران از طريق ساير سازمان هاي ذيربط.
  ٥- شناسايي تنگناهاي موجود در فرايند سرمايه گذاري و جذب سرمايه گذاران، به خصوص در مناطق محروم با همكاري دستگاه هاي اجرايي.
  ٦- نظارت بر روند سرمايه گذاري خارجي با همكاري اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان و ساير دستگاه هاي ذيربط.
  ٧- برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي لازم با دستگاه هاي ذيربط درزمينه تشكيل نمايشگاه هاي داخلي و برون مرزي با رويكرد جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي.
  ٨- هدايت و انجام هماهنگي هاي لازم بين واحدهاي خدمات رسان سرمايه گذاري و دستگاه هاي ذيربط استان.
  ٩- نظارت بر نحوه پرداخت تسهيلات توسط بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به سرمايه گذاران و واحدهاي توليدي در سطح استان در راستاي قوانين و مقررات مربوط.
  ١٠- نظارت و هماهنگي لازم در امر صدور مجوزهاي موردنياز سرمايه گذاران در سطح استان.
  ١١- تنظيم گزارش حاصل از مطالعات آسيب شناسي بنگاه هاي اقتصادي داراي شرايط خاص و بحراني و انعكاس آن به مراجع ذيربط.
  ١٢- نظارت بر نحوه اجراي مصوبات كارگروه تخصصي اشتغال استان و ارائه پيشنهادات در راستاي رفع مشكلات اجرايي و پيگيري مصوبات آن.
  ١٣- هماهنگي به منظور برگزاري جلسات كارگروه هاي تخصصي مربوط (شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد، اشتغال و سرمايه گذاري، امور زيربنايي و شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و...) و نظارت بر اجراي مصوبات آن.
  ١٤- هماهنگي با واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي ذيربط جهت تشكيل شوراي هماهنگي بانك هاي استان و بررسي نحوه عملكرد آنها در خصوص اعطاء تسهيلات.
  ١٥- فراهم آوردن بسترهاي لازم به منظور ايجاد تأسيسات زير بنائي گردشگري و مراكز خدماتي، فرهنگي، رفاهي در داخل مناطق نمونه گردشگري با همكاري دستگاه ها و سازمان هاي ذيربط.
  ١٦- برنامه ريزي و تأمين موجبات لازم به منظور رفع موانع و مشكلات اقتصادي، توليدي، اشتغال و سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف و نظارت بر اجراي مصوبات و آيين نامه هاي اجرايي قانون رفع موانع توليد.
  ١٧- برنامه ريزي و هماهنگي هاي لازم در خصوص استفاده از ظرفيت و توان بانك ها و مؤسسات مالي در راستاي توسعه سرمايه گذاري.
  ١٨- نظارت بر نحوه اجراي نقشه راه سرمايه گذاري استان مبتني بر اسناد بالادستي.
  ١٩- اتخاذ تدابير لازم به منظور تقويت نقش بازار سرمايه در تأمين منابع مالي موردنياز طرح هاي سرمايه گذاري.
  ٢٠- ابلاغ مصوبات كميسيون ها، شوراها و كميته هاي اقتصادي و ساير مصوبات و دستورالعمل هاي مربوطه به دستگاه هاي ذيربط.
  ٢١- بررسي و ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي در زمينه سرمايه گذاري و رفع موانع توليد و اشتغال.
  ٢٢- بسترسازي و فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي پرورش نيروي جايگزين با تأكيد بر مواردي از قبيل انتقال تجربيات، ارائه آموزش هاي لازم و مشاركت دادن در انجام امور، تفويض اختيار.
  ٢٣- شركت در گردهمايي ها، جلسات داخل و خارج از استان و دوره هاي آموزشي مرتبط.
  ٢٤- ارائه خط مشي و سازمان دهي فعاليت هاي دفتر، هدايت، هماهنگي، نظارت و ارزيابي عملكرد كاركنان تحت سرپرستي.