Aa
پرتال استانداری آذربایجان شرقی

١-  اظهار نظر در مورد پذيرش و يا عدم پذيرش داوطلبان ورود خدمت به استانداري و فرمانداري ها و بخشداري ها و شهرداري هاي استان مطابق قوانين و مقررات و ضوابط مصوب و رسيدگي به شكايات واصله در مورد آنها.
٢- بررسي و تعيين رده حراستي پرسنل جهت دسترسي به اسناد طبقه بندي شده.
٣- اعلام صلاحيت پرسنل جهت تصدي مشاغل و داوطلبان اشتغال، انتقال و مأموريت به استانداري و واحدهاي تابع.
٤- صدور كارت شناسايي كاركنان و انجام و طبقه بندي كليه امور و اسناد داراي طبقه بندي.
٥- اجراي طرح هاي آموزشي مربوط به حراست بر اساس دستورالعمل هاي صادره از طرف وزارت كشور.
٦- ثبت و صدور نامه ها و دريافت و ارسال نامه هاي طبقه بندي شده استانداري.
٧- ارتباط مستمر با واحد حراست وزارت كشور به منظور ايجاد هماهنگي در امور مربوط و اخذ خط مشي ها و دستورالعمل هاي لازم.