Aa
پرتال استانداری آذربایجان شرقی

١- ارائه راهبردهاي مناسب به منظور ارتقای شاخص هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي زنان و خانواده در راستاي سياست هاي كلي جمهوري اسلامي ايران در سطح استان.
٢- سازمان دهي و سامان دهي امور فرهنگي و اجتماعي زنان و خانواده در راستاي سياست هاي كلي جمهوري اسلامي ايران در سطح استان.
٣- هدايت و جهت دهي تحقيقات علمي در حوزه بانوان و خانواده در راستاي سياست هاي كلان جمهوري اسلامي ايران و حمايت از طرح هاي مطالعاتي و پژوهشي مرتبط با مسائل و مشكلات زنان و خانواده با رويكرد بومي در سطح استان.
٤- برنامه ريزي به منظور شناسايي فرصت هاي شغلي، اجتماعي، فرهنگي، هنري و ... در راستاي ارتقای سطح اشتغال بانوان در استان.
٥- نظارت بر امور مربوط به برپايي نمايشگاه ها، برگزاري همايش هاي تخصصي، دوره هاي آموزشي منظم در راستاي ارتقای سطح دانش و فرهنگ و توانمندسازي جامعه زنان استان مشاركت ساير سازمان هاي ذيربط.
٦- جهت دهي و تقويت كمي و كيفي سازمان هاي مردم نهاد خاص بانوان در استان.
٧- اتخاذ راهبردهاي مناسب با رويكرد ارتقای تعامل بين بخشي با دستگاه هاي متولي و مرتبط با مباحث زنان در استان.
٨- برنامه ريزي جهت تشكيل جلسات كارگروه تخصصي بانوان و خانواده با رويكرد كاهش مسائل و مشكلات حوزه بانوان و خانواده در سطح استان.
٩- ابلاغ و نظارت بر مصوبات كارگروه تخصصي بانوان و خانواده در راستاي راهبري، هدايت و هماهنگ سازي امور بانوان و خانواده.
١٠-  برنامه ريزي جهت جذب اعتبارات هزينه اي و نظارت بر اجراي طرح هاي توسعه مشاركت فرهنگي و اجتماعي بانوان استان.
١١-  برنامه ريزي به منظور شناسايي وضعيت موجود زنان در ابعاد مختلف.
١٢-  برنامه ريزي به منظور شناسايي بانوان فرهيخته و نخبه استاني در راستاي حمايت از آنان و استفاده از ظرفيت ها و توانمندي هاي آنها.
١٣-  نظارت بر عملكرد كارشناسان و مشاوران امور بانوان فرمانداري ها و دستگاه هاي اجرايي استان.
١٤-  بسترسازي و فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي پرورش نيروي جايگزين با تأكيد بر مواردي از قبيل انتقال تجربيات، ارائه آموزش هاي لازم و مشاركت دادن در انجام امور، تفويض اختيار.
١٥-  شركت در گردهمايي ها، جلسات داخل و خارج از استان و دوره هاي آموزشي مرتبط.
١٦-  ارائه خط مشي و سازمان دهي فعاليت هاي دفتر، هدايت، هماهنگي، نظارت و ارزيابي عملكرد كاركنان تحت سرپرستي.