شنبه 28 مهر 1397 11 صفر 1440 20 اکتبر 2018

رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مردمي به صورت حضوري از دستگاههاي اجرايي استان