شنبه 28 مهر 1397 11 صفر 1440 20 اکتبر 2018

تعيين و پرداخت خسارات به اشخاص حقيقي در ارتباط با حوادث امنيتي