شنبه 28 مهر 1397 11 صفر 1440 20 اکتبر 2018

اعطای امان نامه به افراد نادم ( محارب، اشرار، قاچاقچيان و افراد تاثيرگذار ضد انقلاب )