يکشنبه 14 خرداد 1402

تقسیمات کشوری

استان آذربایجان شرقی طبق آخرین تقسیمات کشوری، دارای 21 شهرستان، 48 بخش، 70 شهر و 146 دهستان است.
 
ردیف نام شهرستان بخش‌های تابعه شهرهای تابعه دهستان‌های تابعه
1 آذرشهر گوگان گوگان
تیمورلو
تیمورلو
دستجرد
ممقان ممقان شهرک
حومه آذرشهر شیرامین
قبله‌داغی
قاضی جهان
ینگجه
2 اسکو مرکزی اسکو
سهند
باویل
سهند
گنبر
ایلخچی ایلخچی شورکات جنوبی
جزیره
3 اهر مرکزی اهر آذغان
اوچ‌هاچا
بزکش
گویجه‌بل
ورگهان
فندقلو - قشلاق
نقدوز
4 بستان‌آباد  مرکزی بستان‌آباد
کردکندی
اوجان غربی
شبلی
قوریگل
مهرانرود جنوبی
مهرانرود مرکزی
تیکمه‌داش تیکمه‌داش اوجان شرقی
سهندآباد
عباس شرقی
عباس غربی
5 بناب مرکزی بناب
خوشه‌مهر
بناجوی شرقی
بناجوی شمالی
بناجوی غربی
6 تبریز مرکزی تبریز
سردرود
آجی چای
اسپران
سردصحرا
خسروشاه خسروشاه تازه کند
لاهیجان
باسمنج باسمنج میدان چای
مهران‌رود
7 جلفا مرکزی جلفا
هادی‌شهر
شجاع
ارسی
داران
سیه‌رود سیه‌رود دیزمار غربی
نوجه‌مهر
8 چاراویماق مرکزی قره‌آغاج چاراویماق جنوب غربی
چاراویماق مرکزی
قوری‌چای شرقی
ورقه
شادیان - چاراویماق جنوب شرقی
چاراویماق شرقی
9 خداآفرین مرکزی خمارلو بسطاملو
کیوان
گرمادوز لاریجان گرمادوز شرقی
گرمادوز غربی
منجوان عاشقلو دیزمار شرقی
منجوان شرقی
منجوان غربی
10 سراب مرکزی سراب ابرغان
آغمیون
حومه
رازلیق
صایین
ملایعقوب
مهربان مهربان
شربیان
دوزدوزان
اردلان
آلان برآغوش
شربیان
11 شبستر  مرکزی شبستر
خامنه
شرفخانه
شندآباد
سیس
وایقان
کوزه‌کنان
داریان
علیشاه
سیس
گونی شرقی
گونی مرکزی
صوفیان صوفیان چله خانه
رودقات
میشو جنوبی
تسوج تسوج چهرگان
گونی غربی
12 عجب‌شیر مرکزی عجب‌شیر خضرلو
دیزجرود غربی
قلعه‌چای جوان قلعه دیزجرود شرقی
کوهستان
13 کلیبر مرکزی کلیبر پیغام چای
مولان
میشه پاره
ییلاق
آبش‌احمد آبش‌احمد آبش احمد
سیدان
قشلاق
14 مراغه مرکزی مراغه سراجوی شمالی
سراجوی غربی
قره‌ناز
سراجو خداجو سراجوی جنوبی
سراجوی شرقی
قوری‌چای غربی
15 مرند مرکزی

 
مرند
بناب
زنوز
بناب
دولت‌آباد
زنوزق
میشاب شمالی
هرزندات شرقی
هرزندات غربی
یامچی یامچی ذوالبین
یکانات
کشکسرای کشکسرای
دیزج حسین‌بیگ
کشکسرای
یالقوزآغاج
16 ملکان  مرکزی ملکان
مبارک‌شهر
گاودول شرقی
گاودول غربی
گاودول مرکزی
لیلان لیلان لیلان جنوبی
لیلان شمالی
17 میانه  مرکزی میانه
آچاچی
اوچ‌تپه شرقی
شیخدرآباد
قافلانکوه غربی
قزل‌اوزن
کله‌بوز شرقی
کله‌بوز غربی
گرمه جنوبی
ترکمانچای ترکمانچای اوچ‌تپه غربی
بروانان شرقی
بروانان غربی
بروانان مرکزی
کندوان ترک تیرچایی
کندوان
گرمه شمالی
کاغذکنان آق‌کند قافلانکوه شرقی
کاغذکنان شمالی
کاغذکنان مرکزی
18 ورزقان مرکزی ورزقان ازومدل جنوبی
ازومدل شمالی
بکرآباد
سینا
خاروانا خاروانا ارزیل
جوشین
دیزمار مرکزی
19 هریس مرکزی هریس
بخشایش
زرنق
کلوانق
 
بدوستان شرقی
خانمرود
باروق
خواجه خواجه
اربطان
بدوستان غربی
مواضع‌خان شرقی
مواضع‌خان شمالی
20 هشترود  مرکزی هشترود سلوک
علی‌آباد
قرانقو
کوهسار
چاراویماق شمال‌شرقی
نظرکهریزی نظرکهریزی آلمالو
نظرکهریزی
21 هوراند مرکزی هوراند دودانگه
دیکله
چهاردانگه - چهاردانگه شمالی
چهاردانگه جنوبی

نقشه تقسیمات کشوری استان آذربایجان شرقی