Aa
پرتال استانداری آذربایجان شرقی
دوشنبه 24 مرداد 1401
En

محمدکاظم معمارزاده

معمارزاده اولین استاندار آذربایجان شرقی در دولت نهم بود که در سال 1384 به این سمت منصوب شد. وی در 17 شهریور 1387 از این مسئولیت استعفا کرد.